Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Festyn na rzecz Gabrysia w Zajeździe Piłsudskiego
11/08/2020

Dlaczego ten świat nie jest taki jak dzisiejszy dzień w Zajeździe ,, PIŁSUDSKIEGO " Dąbie Kujawskie ?... Dlaczego ludzie, którzy dając drugiemu człowiekowi to co jest bezcenną wartością, czyli DOBROĆ SERCA, tak mało oczekują w zamian ?... Dlaczego są osoby, których cieszy i uszczęśliwia pomóc i wsparcie drugiego człowieka ? Szanowni Państwo tak jest dlatego, że Ci ludzie otrzymali w darze od swoich Rodziców Miłość i Szacunek, otrzymali wychowanie, które nakazuje uczuciu podać pomocną dłoń tym, którzy zostali pokrzywdzeni przez los. Dziękuję w imieniu osób chorych, Dziękuję w imieniu GABRYSIA JAŁOSZYŃSKIEGO Wam Drodzy Przyjaciele EDYTKO i Darku Sławianowscy, to co zrobiliście, to nie tylko festyn na rzecz GABRYSIA, Wy pokazaliście, że Pomóc drugiemu człowiekowi jest czymś co daje poczucie satysfakcji, gdyż DOBROĆ jest jedyną rzeczą, którą poprzez Dzielenie mnożymy..

Wielkie podziękowanie za wsparcie i udział w festynie Oochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach oraz Regionalnemu Stowarzyszeniu Wędkarskiemu w Osięcinach.
Dziękuję wam sercem za serce.


Stachniak Julian Błażej...
Dziękuję Wszystkim Uczestnikom. Zróbmy Wszystko by ŻYCIE ŻYŁO.więcej
Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów.
11/08/2020

Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów

Wójt Gminy Osięciny informuje, że Rada Gminy Osięciny uchwałą Nr XVI/154/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostowania przydomowego i kompostowania bioodpadów.

1)      zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Osięciny uchwałą ze zwolnienia będzie można skorzystać od 1 września 2020 r.

2)      ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

  • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 września 2020 r.

3)      do skorzystania ze zwolnienia już od września 2020 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację w okresie  od 1 września do 10 października 2020 r. 

Złożenie deklaracji po 11 października 2020 r. będzie obowiązywało na bieżąco.

Zwolnienie przysługuje na jedną nieruchomość, w przypadku dwóch lub więcej deklaracji złożonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opłaty nie przysługuje.

Informujemy, że  wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porz
ądku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), fakt posiadania kompostownika
i kompostowania bioodpad
ów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodno
ści informacji ze stanem faktycznym

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów o tego właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Informacje dodatkowe:

  • Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z up. Wójta

insp. Aneta Kwiatkowska

więcej
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 r.
11/08/2020

.

Zawiadomienie

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 września 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Osięciny zawiadamia, iż uchwałą Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Kujawsko ? Pomorskiego z 2020 r. poz. 3875) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020 r.


W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 września 2020 roku stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi
21,00 zł.


Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki określonej powyżej.


Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 63,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Osięciny

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy


Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienie
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Pouczenie:

  • Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  • W myśl art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  • Według art. 6m ust. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski

więcej
Podpisanie umowy na demontaż azbestu
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek   a Firmą: LEWIR Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 85, 02-739 Warszawa  reprezentowaną przez  Prezesa Zarządu - Grzegorza Lewandowskiego na zadanie pod nazwą: Demontaż, transport  i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny.

                                          

Przewidywana ilość odpadów do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 21,81 Mg (1429,65 m2), a do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok. 139,81 Mg (9164,55 m2 ).

 

Termin realizacji: do dnia 31 października 2020 r.

Cena jednostkowa brutto za 1 Mg:

- 390,00 zł za demontaż, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

- 390,00 zł za załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest

 

  Monika Fabisiak

więcej
Podpisanie umowy na dostawę kruszywa wapiennego
06/08/2020

W dniu 5 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Osięciny, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osięciny Pana Jerzego Izydorskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Jolanty Smętek  a Firmą: Transport-Handel-Usługi, Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre na zadanie pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizację  dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.500 ton.

 

    Wartość umowy: 146.985,00 zł

    Termin realizacji zadania: do 30 września 2020 rokuMonika Fabisiak

więcej
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
31/07/2020

szczegóły w załączniku...

więcej
Złożenie wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
31/07/2020

W dniu 31 lipca 2020 r. Wójt Gminy Osięciny złożył  wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

Kwota wnioskowanych środków: 504 052,00 zł

Środki można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

 

 

                                                                                         Monika Fabisiak

więcej
Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS
28/07/2020

Bydgoszcz, 28 lipca 2020 r.

 

Informacja prasowa

 

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

 

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych ? od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

 

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

 

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację.  Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. ? informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie
o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką.
Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

 

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

 

 

Ważne

W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS.
Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


ul. Św.Trójcy 33

www.zus.pl

tel. (52) 341-83-00

85-224 Bydgoszcz

e-mail:

 

więcej
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
28/07/2020

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont i modernizację dróg gminnych  na terenie Gminy Osięciny w ilości 2.500 ton

 

Termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1200

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1210 (sala narad)

Termin realizacji 30.09.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

 w zakładce Zamówienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

 

Osoba do kontaktów: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

więcej
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO
28/07/2020

Wójt Gminy Osięciny zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny.

 

Termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 1000

Otwarcie ofert: 03.08.2020 r. godz. 1010 (sala narad)

Termin realizacji 31.10.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

w zakładce Zamówienia Publiczne- Zapytania ofertowe.

 

Osoba do kontaktów: Monika Fabisiak

tel. 54 2650 030 wew.12

więcej

 strona: 1 2 3 4 5