Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

Wójt Gminy Osięciny- mgr Jerzy Izydorski

 

 

Sekretarz Gminy Osięciny- Halina Urbańska

 

Skarbnik Gminy Osięciny- Jolanta Smętek

 

 

 • Z-ca kierownika USC- mgr Renata Zdzichowska

Zadaniem pracownika jest obsługa urzędu stanu cywilnego prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, decyzji o sprostowaniu i uzupełnieniu aktów stanu, zmianie imienia i nazwiska, przyjmowanie zapewnień do ślubów oraz udzielanie ślubów cywilnych.

Prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (zaświadczenia o wpisie, zmianie, zawieszeniu, odwieszeniu i wyrejestrowanie), zezwolenia na alkohole.

 

 • Inspektor- Danuta Nowacka
Do obowiązków pracownika należy prowadzenie spraw z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, kultury fizycznej i sportu,ochrony zdrowia,prowadzenie archiwum zakładowego,spraw jednostek OSP, obsługa centrali telefonicznej urzędu.

 

 • Inspektor- Aldona Kurant

Zadaniem pracownika jest racjonalna gospodarka, etatami i funduszem płac,oraz prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac pracowników.  

 

 • Referent - mgr Paweł Koziński
Zadaniem pracownika jest nadzór nad zadrzewieniami - wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew, nadzór nad produkcją roślinną tj: wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego, leśnictwo, sprawy związane z produkcją zwierzęcą, łowiectwo, sprawy związane z ochroną środowiska: wysypisko śmieci, ochrona wód przed odpływem azotanów ze źródeł rolniczych, kontrola i nadzór nad gospodarką wodną, analiza stanu sanitarno-porządkowego, eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków, orzecznictwo w zakresie szkodliwości dla środowiska wszelkiego rodzaju działalności, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.

 

 • Inspektor- mgr Aneta Kwiatkowska

Do obowiązków pracownika należy: zajmowanie się sprawami związanymi z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny i naliczanie opłat. Wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do właścicieli, którzy nie złożyli deklaracji oraz właścicieli, którzy nie uiszczają opłaty zgodnie z otrzymanym zawiadomienie o zmianie stawki za odpady komunalne. Prowadzenie księgowości opłaty za odpady komunalne. Ponadto do obowiązków inspektora należy prowadzenie postępowań egzekucji administracyjnej w sprawie opłaty.

 • Inspektor- mgr Magdalena Malec
Zadaniem pracownika jest obsługa Rady Gminy w tym organizacja Komisji i Sesji Rady Gminy, sporządzanie protokółów, obsługa sekretariatu: w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zakresu obowiązków.

 

 • Inspektor- Marcin Korzeniewski

Obowiązkiem pracownika jest: opracowywanie programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych, analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na terenie gminy i gmin sąsiednich, gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujących gminę na zewnątrz, opracowywanie projektów inwestycyjnych pod kontem racjonalnego wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych.

 

 • Inspektor- mgr Monika Fabisiak

Do zadań pracownika należy: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych, wydawanie opinii dotyczącej podziału nieruchomości, decyzji zatwierdzającej podział i rozgraniczenie nieruchomości, gospodarka gruntami, lokalami i pomieszczeniami użytkowymi.

 

 • Inspektor- mgr inż Marek Roszak

 Zadaniem pracownika jest prowadzenie rejestru graficznego i opisowego wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania działki, sporządzanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania gminy,  nadzór nad cmentarzami i grobami poległych żołnierzy oraz innymi miejscami pamięci, współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, prowadzenie ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz prowadzenie spraw związanych  z informatyzacją Urzędu.

 

 • Inspektor- mgr Aneta Jędrzejczak
Zadaniem pracownika jest rejestracja danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach a także zmianach w dowodach osobistych.

 

 • Podinspektor ds. poboru podatków- Małgorzata Witkowska
Zadaniem pracownika jest: prowadzenie księgowości podatkowej, rozliczanie sołtysów,wydawanie zaświadczeń ze swojego zakresu, ustalanie wysokości podatku od środków transportowych.

 

 • Referent- mgr Ewelina Misterska
Do obowiązków pracownika należy: ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie spraw związanych z umorzeniami i ulgami, sporządzanie kart ewidencyjnych ubezpieczonego-nieczynnych rolników, oraz korekt kart dla KRUS i ZUS, wydawanie decyzji dot. zwrotu podatku akcyzowego.

 • Inspektor ds. księgowości- mgr Teresa Szmagalska
Zadaniem pracownika jest dokonywanie księgowań w księdze głównej budżetu gminy, pisanie przelewów na przychodzące rachunki,  rozliczanie podatku VAT, sporządzanie informacji o wypłaconych podatnikom kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich- PIT R.


 • Inspektor- mgr Aneta Nawrocka 

Do zadań pracownika należy: dekretacja dokumentów księgowych, rejestr należności  z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie rozrachunków z kontrahentami. 


 • Inspektor - mgr Magdalena Nowak

Zadaniem pracownika jest sporządzanie i rozliczanie list płac, rozliczeń składek ZUS i podatków, wykonywanie rocznych rozliczeń podatków, przygotowanie dokumentacji płacowych do rent i emerytur dla wszystkich pracowników placówek oświatowych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

 
 • Główny księgowy- mgr Agnieszka Zapiec

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych szkół i przedszkola zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek oraz bilansu rocznego, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkola planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdawczości z wykonania planów finansowych tych jednostek oraz analiz okresowych z wykorzystaniem środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, kierowanie i koordynowanie zadań referatu.

 
 • Inspektor ds. oświaty- mgr Ewelina Ceglarek

Zadaniem pracownika jest: prowadzenie systemu informacji oświatowej SIO, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, naliczanie dotacji dla niepublicznych placówek, rozliczenia finansowe (dotacje) między jst, wnioskowanie i rozliczenie dotacji podręcznikowej, rozliczanie dotacji na wychowanie przedszkolne, zestawienia zbiorcze sprawozdań.