Czwartek,  7 grudnia 2023, Imieniny: Agaty, Dalii, Sobies砤wa
   Strona g艂贸wna       Samorz膮d       Osi臋ciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski

 Zadaniem W贸jta Gminy w Osi臋cinach p. Jerzego Izydorskiego jest kierowanie bie偶膮cymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewn膮trz. W贸jt Gminy Osi臋ciny wykonuje swoje zadania przy pomocy urz臋du. W przypadku nieobecno艣ci W贸jta zadania w贸jta wykonuje na podstawie upowa偶nienia Sekretarz Gminy Osi臋ciny p. Halina Urba艅ska.

 

 
Zadania W贸jta Gminy:
 
1)    W贸jt jako organ wykonawczy gminy
 
     W贸jt jest przede wszystkim organem wykonawczym gminy. Do jego zada艅 i kompetencji
nale偶y wykonywanie uchwa艂y rady gminy i zada艅 gminy okre艣lonych przepisami prawa. W realizacji zada艅 w艂asnych gminy w贸jt podlega wy艂膮cznie radzie gminy. W贸jt podejmuje wszystkie decyzje wykonawcze w ramach bie偶膮cej dzia艂alno艣ci gminy i uchwa艂 podj臋tych przez rad臋. Do ustawowo wskazanych zada艅 w贸jta nale偶膮 przede wszystkim nast臋puj膮ce kategorie spraw:
 
a. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 rady gminy.
   W贸jt przygotowuje projekty uchwa艂, przedk艂ada je poszczeg贸lnym komisjom i samej radzie wraz z uzasadnieniem. W贸jt ma prawo z艂o偶y膰 wniosek o zwo艂anie sesji rady gminy. Sesja taka powinna zosta膰 przez przewodnicz膮cego rady zwo艂ana w ci膮gu 7 dni od dnia z艂o偶enia wniosku. W贸jt za po艣rednictwem przewodnicz膮cego rady wprowadzi膰 mo偶e do porz膮dku obrad najbli偶szej sesji projekt uchwa艂y (warunkiem jest przed艂o偶enie wniosku najp贸藕niej na tydzie艅 przed sesj膮).
b. Okre艣lanie sposobu wykonywania uchwa艂.
  Jak wskazano we wcze艣niejszych rozdzia艂ach, uchwa艂y rady gminy, tam gdzie nie jest to ustawowo odmiennie uregulowane, powinny pozostawia膰 w贸jtowi dob贸r sposobu wykonania woli rady. Rada stanowi o zasadach, sfera wykonawcza nale偶y do w贸jta. Taki uk艂ad kompetencji wynika z ustawy i powinien by膰 respektowany.
 
c. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
    Mimo wcze艣niejszych projekt贸w przepisy ustawy o samorz膮dzie gminnym dotycz膮ce decyzji
w stosunkach maj膮tkowych gminy, po wprowadzeniu bezpo艣rednich wybor贸w w贸jt贸w, burmi­strz贸w i prezydent贸w, pozosta艂y prawie niezmienione. Co prawda, w贸jt gospodaruje wed艂ug ustawy mieniem komunalnym, a o艣wiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz膮du mie­niem mo偶e sk艂ada膰 jednoosobowo, jednak wszystkie naprawd臋 wa偶ne decyzje maj膮tkowe ustawodawca pozostawi艂 do wy艂膮cznej kompetencji rady.
 
d. Wykonywanie bud偶etu.
    W贸jt przygotowywuje projekt bud偶etu, opracowywuje jego uk艂ad wykonawczy ujmuj膮c w nim dochody i wydatki w podziale na dzia艂y rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji bud偶etowej. Zobowi膮zany jest r贸wnie偶 do opracowania harmonogramu realizacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu gminy, o kt贸rym informuje podleg艂e i nadzorowane jednostki organizacyjne. W toku wykonywania bud偶etu w贸jt mo偶e dokonywa膰 zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w  w ramach jego ustawowych uprawnie艅 i na podstawie danego mu przez rad臋 upowa偶nienia. Sprawuje r贸wnie偶 nadz贸r nad realizacj膮 dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych gminy. Kontroluje przestrzeganie procedur kontroli finansowej. w przypadku stwierdzenia niegospodarno艣ci, op贸藕nie艅 w realizacji zada艅, mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o blokowaniu wydatk贸w.
 
e. Zatrudnianie i zwalnianie kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
    W贸jt, odpowiadaj膮c zar贸wno przed rad膮, jak i mieszka艅cami gminy za ca艂o艣膰 dzia艂alno艣ci
kierowanego przeze艅 organizmu, ma prawo decydowa膰 o obsadzie personalnej podleg艂ych mu jednostek organizacyjnych. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej (jednostek, zak艂ad贸w bud偶etowych) dzia艂aj膮 na podstawie pe艂nomocnictwa udzielonego im przez w贸jta.     
  Ustawodawstwo przewiduje dla w贸jta wiele innych uprawnie艅. O zakresie dzia艂ania w贸jta 艣wiadczy chocia偶by liczba ustaw, w kt贸rych zmian dokona艂a ustawa o bezpo艣rednim wyborze w贸jta, burmistrza i prezydenta miasta. Rozdzia艂 6 tej偶e ustawy nosz膮cy tytu艂 "Zmiany w przepi­sach obowi膮zuj膮cych" dotyczy 70 ustaw, co i tak nie wyczerpuje materii, bowiem art. 99 ustawy zawiera og贸le odes艂anie, i偶 "ilekro膰 w dotychczasowych przepisach jest mowa o zadaniach i kompetencjach zarz膮du jednostki samorz膮du terytorialnego w zakresie dotycz膮cym zarz膮du gminy lub o zadaniach i kompetencjach zarz膮du gminy, staj膮 si臋 one zadaniami i kompetencjami w贸jta.
 
2) W贸jt jako organ administracji
Cz臋艣膰 uprawnie艅 przewidzianych dla w贸jta w ustawach, o kt贸rych mowa wy偶ej, odnosi si臋 do
uprawnie艅 w贸jta jako jednoosobowego organu administracji.
W tej roli w贸jt wydaje indywidualne, konkretne decyzje z zakresu administracji publicznej (artyku艂 39 ustawy o samorz膮dzie gminnym). W贸jt do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych mo偶e upowa偶ni膰 swoich zast臋pc贸w lub innych pracownik贸w urz臋du gminy.
"Artyku艂 39 ust. 1 ustawy ustala zatem kompetencj臋 w贸jta do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. Obejmuje ona indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej rozstrzygane w drodze decyzji. Jest to formu艂a obejmuj膮ca zakres tzw. og贸lnego post臋powania administracyjnego uregulowanego przepisami Kodeksu post臋powania administracyjnego. K.p.a. przewiduje zastosowanie swych postanowie艅 do post臋powania przed organami samorz膮du gminnego, nie precyzuje natomiast, kt贸ry z organ贸w samorz膮dowych wydaje decyzje indywidualne. Rozstrzyga w tej kwestii ustawa o samorz膮dzie gminnym. Zgodnie z og贸ln膮 zasad膮, kompetencja do rozstrzygania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej przys艂uguje w贸jtowi. Przepisy o samorz膮dzie gminnym nie mog膮 tej zasady naruszy膰. Z zakresu kompetencji w贸jta okre艣lonej wart. 39 ustawy wy艂膮czone s膮 wszelkie akty o charakterze og贸lnym w szczeg贸lno艣ci akty normatywne."
  W贸jt wydaje decyzje indywidualne w zakresie wszystkich zada艅 powierzonych gminie, to znaczy zar贸wno w zakresie zada艅 w艂asnych, jak i zleconych.
Od decyzji wydanej przez w贸jta s艂u偶y odwo艂anie do samorz膮dowego kolegium odwo艂awczego,
chyba 偶e szczeg贸lny przepis ustawowy stanowi inaczej.
Jako przyk艂ad decyzji administracyjnych w贸jta o szczeg贸lnym spo艂ecznym znaczeniu wymieni膰 mo偶na np. decyzje w sprawach udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozk艂adania na raty zobowi膮za艅 podatkowych w zakresie podatk贸w i op艂at stanowi膮cych dochody gminy.
 
3) W贸jt jako kierownik urz臋du gminy
Artyku艂 33 ustawy o samorz膮dzie gminnym stanowi, i偶:
. w贸jt wykonuje swe zadania przy pomocy urz臋du gminy, kt贸rego jest kierownikiem,
. organizacj臋 i zasady funkcjonowania urz臋du gminy okre艣la regulamin organizacyjny,
nadany przez w贸jta w drodze zarz膮dzenia,
. w贸jt mo偶e powierzy膰 prowadzenie okre艣lonych spraw gminy w swoim imieniu zast臋pcy
w贸jta lub sekretarzowi gminy,
. kierownik urz臋du wykonuje uprawnienia zwierzchnika s艂u偶bowego w stosunku do pracownik贸w urz臋du oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych.
Wskazany przepis konstytuuje kolejn膮 (trzeci膮 ju偶) rol臋 w贸jta. W贸jt jest zatem kierownikiem urz臋du gminy. W tym miejscu warto przypomnie膰 zasady, na jakich funkcjonuje urz膮d, bowiem w praktyce samorz膮du gminnego nie zawsze jest to rozumiane poprawnie.
Urz膮d jest aparatem pomocniczym w贸jta, nie posiadaj膮cym w艂asnych kompetencji do podejmowania decyzji w imieniu gminy i do jej reprezentowania. Kompetencje takie posiadaj膮 tylko organy gminy (rada i w贸jt).
W贸jt lub osoba przeze艅 umocowana mo偶e zawrze膰 umow臋 jedynie w imieniu i na rzecz samej gminy.
Urz膮d, w ramach obowi膮zk贸w w贸jta jako organu wykonawczego gminy, obs艂uguje r贸wnie偶 ra­d臋 gminy.
    Aktem reguluj膮cym organizacj臋 i zasady funkcjonowania urz臋du gminy jest jego regulamin or­ganizacyjny, nadany przez w贸jta w drodze zarz膮dzenia. Kompetencja do ustalenia regulaminu
przyznana w贸jtowi jest logiczn膮 konsekwencj膮 us艂ugowej, wobec w贸jta, funkcji urz臋du. Ustawo­dawca nie wskazuje szczeg贸艂owo, co powinno si臋 w regulaminie znale藕膰, ale zwykle okre艣la przede wszystkim struktur臋 organizacyjn膮 urz臋du (kom贸rki organizacyjne, np. wydzia艂y, samo­dzielne stanowiska), zakresy czynno艣ci i obowi膮zk贸w przypisane do poszczeg贸lnych kom贸rek i stanowisk oraz zasady, na jakich urz膮d funkcjonuje. Oczywi艣cie, im wi臋ksza gmina, tym bardziej skomplikowan膮 struktur臋 ma urz膮d gminy.
   W贸jt mo偶e powierzy膰 prowadzenie okre艣lonych spraw gminy w swoim imieniu zast臋pcy w贸jta lub sekretarzowi gminy. W tym miejscu nale偶y podkre艣li膰 rol臋 wymienionych os贸b. S膮 to najbli偶­si wsp贸艂pracownicy w贸jta i od ich doboru niejednokrotnie zale偶e膰 b臋dzie sukces gminy.
      Wszyscy pracownicy samorz膮dowi powinni tworzy膰 kompetentny i wzajemnie uzupe艂niaj膮cy si臋 zesp贸艂. Szczeg贸lnie "niewdzi臋czna" jest rola sekretarza gminy. W praktyce najcz臋艣ciej to on kieruje dzia艂aniami administracyjnymi urz臋du.
  W贸jt wykonuje w stosunku do pracownik贸w urz臋du oraz kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych uprawnienia zwierzchnika s艂u偶bowego. Oznacza to, i偶 jest po prostu kierownikiem zak艂adu pracy, wykonuj膮cym uprawnienia zawarte przede wszystkim w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorz膮dowych.