Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
2020 rok         
                                          

1. Umowa zawarta  w dniu 02.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Iwoną Lewandowską na pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjno ? Informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu ?Promyk Nadziei?. Ustalono wynagrodzenie miesięczne  w wysokości 400,00 zł brutto. Umowa   została zawarta na okres od 02.01. 2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Umowa zawarta  w dniu 02.01.2020 r. pomiędzy Urzędem Gminy Osięciny a, Emilią Nastulską  na wykonanie zadania polegającego na  Otwieraniu i zamykaniu  dworca autobusowego, utrzymaniu porządku w budynku dworca autobusowego  oraz wokół jego obejścia, w okresie zimowym odśnieżanie placu dworcowego oraz palenie w piecu na dworcu. Utrzymanie porządku w pomieszczeniu gospodarczym, poza tym pielęgnacja skweru i placu zieleni za dworcem autobusowym. Utrzymanie  czystości  w nowej toalecie  znajdującej się na rynku oraz wokół niej, jak również dokonywanie  wpłat  do kasy urzędu  raz w tygodniu za użytkowanie toalety. Umowa zastała zawarta na okres od 02 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. Ustalono stawkę godzinową 17,00 zł brutto i 100 godzin pracy  miesięcznie.

3.  Umowa zawarta  w dniu 02.01.2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Anna Rutkowską na wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu w gminie Osięciny. Za wykonanie pracy  zleconej umową strony ustaliły   wynagrodzenie , jako cenę umowną   w wysokości  dla danego projektu decyzji. Termin realizacji ustalono  od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.                                                                 

4. Umowa zawarta  w dniu 02 stycznia 2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a P. Zbigniewem Tumińskim,  na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy  w Osięcinach. Umowa została zawarta na  okres od  02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Za wykonanie pracy określonej w umowie ustalono wynagrodzenie w wysokości  1.200,00 zł brutto miesięcznie.

5. Umowa zawarta w dniu 10.01.2020 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej ?SANIKO? Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2020 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.

6. Umowa zawarta w dniu 13.01.2020 r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD?  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2020 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.                                      

7.   Umowa zawarta w dniu 13.01.2020r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej ?EKOSKŁAD?  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2020 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.

8.  Umowa zawarta  w dniu 20 stycznia  2020  r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jarosław Michalak, ul. Strażacka 14a, 88-230 Piotrków Kujawski   na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie niezbędnych  zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierząt z terenu Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  do dnia 31 grudnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym zabieg był wykonany.

9.  Umowa zawarta  w dniu 20.01. 2020  r. pomiędzy Gminą Osięciny a     Firmą Handlową  Woźniak-Tomasz Woźniak  , Toporzyszczewo 1/1. 87-704 Bądkowo na  Wykonanie    ogrodzenia  Oczyszczalni ścieków  w m. Osięciny. Termin wykonania pracy do 31.03.2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 38.500,00 zł brutto.         

10. Umowa zawarta w dniu 22.01.2020 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny  a Powiatem Radziejowskim ul. Kościuszki 17, 88-200  Radziejów na udostępnianie basenów krytej pływalni w  Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży  w przedziale  wiekowym od  3-dmiu do 25 lat    i zamieszkałych  na terenie gminy  Osięciny. Usługa będzie realizowana  w okresie ferii  szkolnych od dnia 27 stycznia 2020 r. do dnia 9 lutego 2020roku,  w godzinach 8.00 do 19.30. Dzieci i młodzież płacą  1,00 zł za 60 minut  pobytu, natomiast  Gmina Osięciny  dopłaca  6,00 zł do każdego biletu.

11.  Umowa zawarta w dniu 22.01.2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, Radysy 13, 12-230 Biała Piska  na wykonanie usługi polegającej  na  utrzymaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu gminy Osięciny. Ustalono   jednostkową cenę   za   utrzymanie psa w schronisku ? 6 zł brutto doba/szt.      

12. Umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a    Piotrem Zielonką, prowadzącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Folwarcznej 12B   działalność gospodarczą na aktualizację  Programu Zwroty. Z tytułu świadczenia usługi  kwota zapłaty wynosi 400 zł netto + 23% podatku VAT, na podstawie  faktury wystawionej przez dostawcę.   

12.  Umowa zawarta  w dniu 07.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Hanną Mańkiewicz ?specjalistą terapii uzależnień na przeprowadzenie badań  osób skierowanych przez Gminną komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu. Za wykonanie  wyżej wymienionej pracy ustalono wynagrodzenie w wysokości 189,00 zł brutto  za sporządzenie  jednej opinii.

13. Umowa zawarta  w dniu 07.01.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dr Anetą ?Ineza Pilip na przeprowadzenie badań osób skierowanych  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osięcinach i sporządzenie opinii  w przedmiocie  uzależnienia od  alkoholu. Za wykonanie w/wym. pracy ustalono  wynagrodzenie  w wysokości 189,00 zł brutto  za sporządzenie  jednej opinii.

14.  Umowa zawarta  w dniu 10.02.2020r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2020 monitoringu gleby na terenie  gminy Osięciny, w celu ograniczenia  spływu ładunków  zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie  ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.

15. Umowa zawarta  w dniu 11 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym  ?Ziemowit? Osięciny na udzielenie dotacji  na realizację zadania  w zakresie rozwoju  sportu  na terenie Gminy Osięciny. Wysokość  dotacji wynosi 80.000,00 zł.

16. Umowa zawarta  w dniu  11.02.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Dawson Dawid Stasiak, na Wykaszanie traw na terenie Gminy Osięciny   w okresie  od 01.04.2020r. do 31.10.2020 r. Za wykonanie czynności przewidzianych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 4.000,00 zł. brutto/miesiąc.

17.  Umowa zawarta  w dniu 2 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika ?Powiatowe ABC? w okresie od stycznia do grudnia  2020 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok.    

18. Umowa zawarta  w dniu 02.01. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  BAKARO Michał Stępień na wykonanie prac związanych z uporządkowaniem dokumentacji archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Osięcinach. Termin wykonania prac od 02.01.2020r. do 19.02.2020r. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone  zgodnie z kosztorysem powykonawczym, przy uwzględnieniu ilości wykonanych prac.

19.Umowa zawarta w dniu 20.02.2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie Projektu Budowa  kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w ulicach Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Całkowita wartość projektu wyniesie nie więcej niż 1.865.910,90 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż  680.000,00 zł, co stanowi 51,26% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Gminy na  realizację  Projektu  to kwota nie mniejsza niż 646.455,45 zł., co stanowi 48,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

20. Umowa zawarta  w dniu 2 stycznia 2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul.  Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi eGmina z  modułami  iMPA oraz  iMPZP na kolejny  rok tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.      Za przedmiot niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 2.460,00 zł

21.  Umowa zawarta  w dniu 19 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,    na przebudowę  dróg gminnych na terenie gminy Osięciny, w tym  pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 4,540 km oraz  przebudowa  dróg podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 5,990 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 699.495,81 złotych brutto.

 

22. Umowa zawarta  w dniu 03.02. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 1 na zapewnienie środka transportu dla przewozu uczniów  na basen do Radziejowa w dni ustalone przez Zleceniodawcę w ilości  10 wyjazdów. Wartość usługi ustalono na 350,00 zł brutto (za jeden wyjazd).         

23.   Umowa zawarta  w dniu 05.03.2020  r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Danielem Lewandowskim na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie ?Moje boisko Orlik 2012? w Osięcinach od dnia  05.03.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. Czas pracy 70 godzin/miesiąc. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 1.540,00 zł brutto miesięcznie.

24.  Umowa zawarta  w dniu 11.03.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II22, 00-133 Warszawa na świadczenie usług doradztwa  podatkowego w zakresie  obliczenia pre-współczynnika  VAT dla jednostki organizacyjnej (Urząd Gminy). Umowa została zawarta na okres  3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  750,00 zł netto.

25.  Umowa zawarta  w dniu 10.03.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Bońka ?Sound z siedzibą przy ul. Kolskiej 32B, 62-500 Konin na obsługę  muzyczną imprezy-Dożynki Powiatowe w dniu 30.08.2020r., tj. zapewnienie koncertu gwiazdy  Andrzej i Jacek Zielińscy ?Skaldowie i przyjaciele. Za wykonanie usługi ustalono wynagrodzenie  w wysokości  19.500,00 zł netto, tj. 23.985,00 zł brutto.          

26. Umowa zawarta w dniu 02.02.2020r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Poczta Polska  Spółka Akcyjna , siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstawą  rozliczeń finansowych  będzie suma  opłat za świadczone usługi na podstawie   dokumentów nadawczych  i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu nadania  przesyłek. Umowa została zawarta na  czas określony od dnia  01 kwietnia  2020 roku do  dnia 31 marca 2021 roku.  

27. Umowa zawarta w dniu 08.04.2020r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  BUGLO Place Zabaw  Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością Spółka  Komandytowa z siedzibą w Koszalinie  przy ul. BoWID 4,  na dostawę  i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania  pod nazwą Budowa  placu zabaw  w miejscowości Pocierzyn. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 30.000,00 zł brutto.                                                                                                

28. Umowa zawarta w dniu 04.03.2020r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na kompleksowe przygotowanie  Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Termin złożenia  wniosku upływa  w dniu 27.03.2020r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono opłatę  przygotowawczą w wysokości 3.300,00 zł netto +  należny podatek VAT i  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5% netto + należny podatek VAT.

29. Umowa zawarta w dniu 9 kwietnia 2020r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Budowlanym Kan-BUD, Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków na Budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Termin wykonania robót  do dnia 30 września 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 452.826,63 złotych.

30. Porozumienie zawarte w dniu 14.04.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą  Wojewódzką Policji w Bydgoszczy  na przekazanie przez Gminę Osięciny  środków finansowych  w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem  na zakup samochodu służbowego.

31. Umowa zawarta w dniu 21 kwietnia 2020r.  pomiędzy Gminą Osięciny a  Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na kompleksowe przygotowanie  Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Termin złożenia  wniosku upływa  w dniu 30.04.2020r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono opłatę  przygotowawczą w wysokości 3.300,00 zł netto +  należny podatek VAT i  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5% netto + należny podatek VAT.

32. Umowa zawarta w dniu 20 kwietnia 2020r.  pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w  Warszawie, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Osięciny o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 ? 2020, Osi Priorytetowej nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Osięciny  otrzymuje dofinansowanie w kwocie  nieprzekraczającej 59.925,00 zł  , tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

33.  Umowa zawarta w dniu 27.04.2020r.  pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie , ul. Konstruktorska  3a, a Gminą Osięciny  na dofinansowanie  w formie dotacji Przedsięwzięcia  pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Przedsięwzięcie realizowane będzie  w terminie 0d 2020.04.01 do 2020.11.30. Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 58.983,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 58.983,00 zł. Na  realizację przedsięwzięcia NFOŚiGW udzieli dofinansowania w formie dotacji w kwocie 58.983,00 zł.               

34.  Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2020 roku zawarta w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 60.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2020 r.

35.Porozumienie  o partnerstwie w realizacji zadania gminy w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami zawarte w dniu 6 maja 2020r. pomiędzy Gminą Dobre i  Gminą Osięciny w sprawie  dotowania  remontu zabytkowego  kościoła p.w. Jadwigi Śląskiej w Byczynie  gmina Dobre. Gmina Osięciny  w terminie do 31 maja 2020 roku  przekaże kwotę 10.000,00 zł na rachunek bankowy Gminy Dobre, z przeznaczeniem  na dotację dla Parafii Byczyna.

36.  Umowa zawarta  w dniu 02.04.2020 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą INSTAL ? KOMPLEX, Andrzej Miazek zam. ul. Parkowa 37, 87-800 Włocławek na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowości Osięciny. Termin pełnienia nadzoru będzie zgodny z terminem realizacji inwestycji przez wykonawcę robot. Ustalono, że koszt nadzoru wyniesie  4600,00 zł +VAT .

37. Umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2020 roku  pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych ?INODROG? Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na Remont dróg gminnych  w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 ? 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego  km 0+09,00 -6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 -3+10,00 i km 3+23,00- km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym w częściowym  zakresie obejmującym Część 1: Remont drogi gminnej nr 180358C, ul. Gen Sikorskiego w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30.10.2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   131.617,37 zł. brutto.

38. Umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2020 roku  pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych ?INODROG? Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na Remont dróg gminnych  w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 ? 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego  km 0+09,00 -6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 -3+10,00 i km 3+23,00- km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym w częściowym  zakresie obejmującym Część 2: Remont drogi gminnej nr 180342C, ul. Wojska Polskiego  w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30.10.2020 roku . Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości  212.509,20 zł. brutto.

39. Umowa zawarta w dniu 5 czerwca 2020 roku  pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem  Robót Drogowych ?INODROG? Spółka  z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław na Remont dróg gminnych  w miejscowości Osięciny o numerach: 180358C ul. Gen. Sikorskiego km 0+00,00 ? 2+83,00; 180342C Wojska Polskiego  km 0+09,00 -6+11,00; ul. Traugutta km 0+00,00 -3+10,00 i km 3+23,00- km 7+62,00 w istniejącym pasie drogowym w częściowym  zakresie obejmującym Część 3: Remont drogi gminnej nr 180362C, ul. Traugutta  w Osięcinach. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  30.10.2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości  329.082,98 zł. brutto.

40. Porozumienie zawarte w dniu 26.05.2020r.  pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na dofinansowanie  zadania  realizowanego w ramach Programu  Wieloletniego  Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I Utworzenie  i/lub wyposażenie  placówki Senior+. Termin  realizacji  zadania od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.11.2020 r. Wojewoda przekaże  na realizację zadania dotację w wysokości  147.542,00 zł, tj. nie więcej niż 80% kosztów zadania. Gmina Osięciny  przekaże środki w kwocie 41.333,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 188.875,00 zł.      

41. Porozumienie zawarte w dniu 19.06.2020r.  pomiędzy Gminą Włocławek ul.   Królewiecka 7, 87-800 Włocławek a gminą Osięciny  na dotację w kwocie 1.150,00 zł na pokrycie  kosztów wynagrodzenia  członków  Gminnej Komisji  Urbanistyczno ?Architektonicznej we Włocławku za wydanie opinii w sprawie projektu Analizy zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym oraz oceny  aktualności studium  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy Osięciny.   

42.  Umowa zawarta w dniu 04.05.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Spółdzielnią Jutrzenka , ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 109 mb. w miejscowości Osięciny, ul. Płowiecka  na dz. Nr 684/1, 685/1, 686/1, 457/3, 445/10. Termin realizacji  do dnia 15.06.2020r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 19.962,90 zł brutto

43. Umowa zawarta  w dniu 15.06 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny                                     a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  dojazdowej do Gminnego Ośrodka Rekreacji w Bartłomiejowicach  podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,150 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 17.327,25 złotych brutto.

44.  Umowa zawarta  w dniu 22.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny                                     a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej nr 180333C Żakowice- Żakowice  podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,350 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 26.953,50 złotych brutto.

45.  Umowa zawarta  w dniu 24.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny                                     a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej Borucin-Borucin podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,250 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości      22.461,25 złotych brutto.

46. Umowa zawarta  w dniu 25.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny                                     a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej nr 180223C Pilichowo - Latkowo  pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 1,500 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 59.760,00 złotych brutto.

 47.  Umowa zawarta  w dniu 26.06. 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny                                     a Przedsiębiorstwem Handlowo ?Usługowym ?MAR-DAR?, Marian Tompalski,    na przebudowę  drogi  gminnej nr 180276C Ruszki - Seczkowo  podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi o łącznej długości 0,850 km. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia  31 sierpnia 2020 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 89.845,00  złotych brutto.

48. Umowa zawarta   pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w  Warszawie, przy ul. Spokojnej 13A a Gminą Osięciny o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 ? 2020, Osi Priorytetowej nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Osięciny  otrzymuje dofinansowanie w kwocie  55.00,00 zł  , tj. 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

 49. Umowa zawarta w dniu 29.05.2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą  Usługi Koparko ? Ładowarką-Spycharką ul. Płowiecka 6, 88-220 Osięciny na Wykonanie odwodnienia ulicy Traugutta w m. Osięciny. Termin realizacji  do dnia 30 czerwca 2020r. Za wykonanie prac określonych w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości 27.675,00 zł brutto.

50. Umowa zawarta w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym AG-PLAST, ul. Fabryczna 9, 88-210 Dobre na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Termin realizacji do 30.09.2020.r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe   w wysokości 58.531,47 zł brutto.

51. Umowa zawarta w dniu 13 maja 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na wykonanie zadania  pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej  do gruntów rolnych o nawierzchni utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej  podbudowie tłuczniowej do długości 0,760 km, w obrębie  geodezyjnym: Zielińsk dz. nr 218 i 219 oraz część dz. nr 57. Termin realizacji zadania do  dnia 30 listopada 2020 roku. Gmina otrzyma od województwa środki do wysokości do 45.600,00 zł.

 52. Umowa zawarta w dniu 7 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny na  udzielenie dofinansowania  ze środków pochodzących z Funduszu  Dróg Samorządowych na za danie pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny o numerach 180358C ul. Gen. Sikorskiego, 180342C ul. Wojska Polskiego, 180362C ul. Traugutta. Wojewoda przekaże dofinansowanie  w kwocie nie wyższej niż 471.246,00 zł, tj. do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych.