Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2020 r.
11/08/2020
.

Zawiadomienie

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 września 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Osięciny zawiadamia, iż uchwałą Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Województwa Kujawsko ? Pomorskiego z 2020 r. poz. 3875) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.09.2020 r.


W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 września 2020 roku stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi
21,00 zł.


Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od stawki określonej powyżej.


Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 63,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Osięciny

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy


Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienie
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Pouczenie:

  • Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  • W myśl art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  • Według art. 6m ust. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Wójt Gminy Osięciny
Jerzy Izydorski