Poniedziałek,  24 czerwca 2024, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów.
11/08/2020

Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów

Wójt Gminy Osięciny informuje, że Rada Gminy Osięciny uchwałą Nr XVI/154/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostowania przydomowego i kompostowania bioodpadów.

1)      zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Osięciny uchwałą ze zwolnienia będzie można skorzystać od 1 września 2020 r.

2)      ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:

  • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku

  • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 1 września 2020 r.

3)      do skorzystania ze zwolnienia już od września 2020 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy złożą nową deklarację w okresie  od 1 września do 10 października 2020 r. 

Złożenie deklaracji po 11 października 2020 r. będzie obowiązywało na bieżąco.

Zwolnienie przysługuje na jedną nieruchomość, w przypadku dwóch lub więcej deklaracji złożonych na jeden dom w zabudowie jednorodzinnej zwolnienie z opłaty nie przysługuje.

Informujemy, że  wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porz
ądku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), fakt posiadania kompostownika
i kompostowania bioodpad
ów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia

Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości,
w celu weryfikacji zgodno
ści informacji ze stanem faktycznym

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

W przypadku zadeklarowania gromadzenia bioodpadów w przydomowych kompostownikach nieruchomość nie zostanie wyposażona w worki na bioodpady, firma wywozowa nie będzie odbierała bioodpadów o tego właściciela nieruchomości oraz nie będzie można ich przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Informacje dodatkowe:

  • Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z up. Wójta

insp. Aneta Kwiatkowska
 

 Pliki doł±czone do artykułu:
Opis / Nazwa plikuRozmiar 
wzor_deklaracji.pdf225 KBpobierz